датум рођења: 04.02.1964.год. место рођења: Врање ожењен, отац троје деце

Од 2022. године је на радном месту ВД Директора ЈП „Водовод“ Сурдулица

Радно искуство:

Влада Република Србије, Кабинет Министра за развој неразвијених опшина у својству самосталног саветника. Детекција приориретета на нивоу неразвијених општина на југу Србије И помоћ у дефинисању развојних циљева. Учешће у реализацији договорених програма са домаћим И страним инвестирорима. Повезивање са Фондовима ЕУ И осталим финансјим субјектима. Рад на едукацији кадрова за самостално аплицирање за средства различитих инвеститора И обука за рад у области јавни набавки.

2019-2020 Дунав доо, саветник власницима за наступ на трзисту југа Србије, повезивање са органима у РС И локалним смаоуправама, израда стратегија И планова.….

2017-2019 - Војвођанска банка АД као директор филијале Врање. Организовање рада филијале у ретаил сегменту. Презентације производа банке код клијената. Праћење изврсења планова уз давање предлога мера за оптимализацију извршења планова . Сарадња са другим дивизијама банке. Кординација активности филијале са службама у седишту банке.

2015 – 2016 – Рибарско газдинство Ечка каои директор друштва. Руковођење укупним пословањем фирме. Организација производње конзумне рибе као основне делатности предузећа, и активирање свих погона за узгој и прераду рибе за домаће И ино тржисте. Праћење параметара производње . Организација И праћење ефеката пословања у споредним делатностима друштва: туризам, угоститељство, лов, спортски риболов. Активно учешће на презентацијама на сајмовима пољопривреде И туризма у региону. Руковођење И одлучивање у комрецијално-финансијском аспекту пословања предузећа.

2014 - Универзал банка у стечају, као сарадник стечајних органа у поступку спровођења стечаја у делу наплате пласмана банке од клијената правних лица.

2007 – 2014 - Универзал банка Београд а.д. на пословима Регионалног директора за Југоисточну Србију. Послови на спровођењу пословне политике банке по свим врстама производа И свим врстама клијената. Рад на аквизицији клијената, рад на промоцији и презентацији производа банке, праћење резултата рада филијала, давање предлога мера. Учешће у изради планова банке . Управљање буџетима банке за одређене намене на нивоу региона.

2000 – 2007 - Делта банка, а касније Банца Интеса, прво на пословима помоћника директора филијале Врање, затим на пословима директора филијале Врање а од 2005.г. и на месту Регионалног директора за Југоисточну Србију у цорпорате дивизији.Спровођење пословне политике банке у пословању са клијентима на подрућју филијала Врање, Лесковац, Ниш, Зајечар, Бор, Прокупље и Неготин (услов 500.000 еур годишњег прихода). Самостално одлучивање о пласманима до висине изложености банке од 100.000 еур по клијенту. Рад на укрштеној продаји производа банке са другим дивизијама. Управљање буџетима банке на подручју одговорности. Сталне промоције И презентрације производа и услуга банке.

1996 - 2000 - Извршни одбор општине Врање, као председник ИО. Управљање пословима на изради, доношењу и реализацији буџета Општине Врање. Праћење остварења јавних прихода и јавних расхода са доношењем обавезујућих мера према субјектима из те области. Руковођење пословима на изради, а потом и на реализацији планова комуналне изградње општине. Управљање реализацијом планова пословања и функционисањем у целини општинских институција из области образовања, културе, информисања и спорта. Стална координација рада са комуналним јавним предузећима. Управљање средствима из Фонда солидарне стамбене изградње.Руковођење тимом експерата на изради Плана развоја града за десетогодсњи период. Рад у ванредним околностима за време ратног стања као Командант штаба цивилне заштите, у смислу организовања снабдевања општине храном, водом, лековима, енергентима. Организовање функционисања јавних предузећа и установа у таквим условима. Управљање отклањања штета на свим врстама објеката на подручју града.

1995 - 1996 Општина Врање на пословима Начелника службе за буџет финансије и јавне службе. Послови на прикупљању и обради података за израду буџета Општине Врање. Праћење реализације позиција буџета и израда извештаја за потребе Извршног одбора, Савета за поједине области и саме Скупштине општине. Учешће у изради и рерализацији планова функционисања јавних служби на нивоу општине. Учешће у раду органа локалне самоуправе. Управљање набавкама локалне самоуправе.

1988 - 1995 Памучни Комбинат Yумко у Врању у служби малопродаје као референт, а затим директор Сектора малопродаје и допунског асортимана односно ретаил сектора. Послови на константном истраживању тржишта ради отварања продавница Yумко. Рад на селекцији кадрова за рад у продавницама. Организовање снабдевања постојећих продавница робом из асортимана производње Yумко И допунског асортиамана и праћење промета у њима са давањем предлога мера за унапређење продаје. Пионирски подухват у бившој Југославији на увођењу франшизе као облика ширења малопродаје.

Образовање:

Економски факултет Ниш, завршен 1988.г. , ВСС са VII/1 степеном.

Оспособљеност и вештине :

Комуникативност И енергичност за разматрање идеја у сваком моменту. Одговорност у реализацији примљених задатака, спремност за давање и прихватање нових идеја у поступку реализације планова. Уважавање надређених и подређених сарадника. Отвореност према стручној јавности и велико искуство у сарадњи са медијима.Прилагодљивост променама у пословној политици И искуство за рад у стресним И одговорнимј ситуацијама.Познавање принципа рада више области : банкарство, јавне финансије,локална самоуправа, трговина. . Велико искуство у раду са клијентима у директном контакту. Апсолутна посвећеност тимском раду у свим врстама послова уз давање личног примера у одговорности,ефикасности И аналитичности. Лично познанство са свим важним субјектима привредног, политичког, културног И сваког другог окружења на југу Србије.

Рођен у општини Лебане, у Републици Србији, 06.05.1961. године. Дипломирао је на Грађевинском факултету у Нишу, стекавши звање дипломираног грађевинског инжењера. Радио је грађевинској радној организацији "Радан" Лебане. Од 1988. године, запослен је у ЈП „Водовод“ Сурдулица, у ком периоду је одређено време био председник општине Сурдулица. Од 2018. године је на радном месту извршног директора ЈП „Водовод“ Сурдулица

Игор Богдановић је рођен 24.08.1967. године у општини Сурдулица. Дипломирао је на Грађевинском факултету у Нишу, стекавши звање дипломираног инжењера грађевинарства. Поседује лиценцу одговорног извођача радова.У ЈП „Водовод“ Сурдулица, ради од 20.08.1996. године. У периоду од 2001. до 2004. године, именован је за директора ЈП „Водовод“ Сурдулица, као и током 2008. године. Од септембра 2020. године је на радном месту извршног директора техничког сектора.