ИНФОРМАТОР О РАДУ ЈП „ВОДОВОД“ СУРДУЛИЦА
Статут ЈП Водовод
ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖ. ВОЗИЛА, ОДНОСНО СОПСТВ. ВОЗИЛА У СЛУЖ. СВРХЕ
Правилник о употреби службених мобилних телефона
ПРАВИЛНИК о поступку утврђивања повреде радне обавезе и радне дисциплине
ПРАВИЛНИК о споразумном решавању спорних питања
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА И НАКНАДЕ ШТЕТЕ НА РАДУ И ВЕЗИ СА РАДОМ
ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ
ПРАВИЛНИК О ОДМОРИМА
ПРАВИЛНИК О ОБРАЗОВАЊУ, СТР.ОСПОСОБЉ. И УСАВРШ.
Правилник о трошковима репрезентације и уг.услуга.
ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Систематизација
Измене и допуне правилника о раду
Правилник о раду
Одлука о увођењу минималне зараде
Одлука о исплати регреса за коришћење годишњег одмора
Одлука о водоводу
Одлука о канализацији
Одлука о комуналном уређењу и хигијени на територији општине Сурдулица
Одлука о пијацама
Одлука о димничарским услугама
Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса (2014. година)